Pastora Pavón, La Niña de Los Peines- “το Κορίτσι με τις χτένες”

.

“Η συγκίνηση είναι αδιανόητη χωρίς duende.” (García Lorca)

“The thrill is inconceivable without duende.” (García Lorca)

 

“Κάποτε η Ανδαλουσιανή ‘flamenco τραγουδίστρια’ Pastora Pavón, La Niña de Los Peines

    • [‘το Κορίτσι με τις χτένες’],

μια σκοτεινή ισπανική ιδιοφυΐα, εφάμιλλη σε δύναμη φαντασίας με τον Goya… τραγουδούσε σε μια ταβερνούλα τού Cádiz.

Once upon a time the Andalusian ‘flamenco singer’ Pastora Pavón, La Niña de Los Peines         [‘The girl with the comb’], a dark Spanish genius, matching a fantasy power with Goya … sang in a Cádiz tavern.

Έπαιζε με την φωνή της όλο σκιές, με την φωνή της σφυρηλατημένο κασσίτερο, με την βρυώδη φωνή της μπλεγμένη στα μαλλιά της, μουσκεύοντάς την σε manzanilla ή αφήνοντάς την σε σκοτεινούς απόμακρους βάτους. Μα από ουσία μηδέν: ήταν ανώφελο. Το κοινό παρέμεινε σιωπηλό… Η Pastora Pavon τέλειωσε το τραγούδι της σε απόλυτη σιωπή. Μόνον κάποιος μικροκαμωμένος… είπε σαρκαστικά και με πολύ απαλή φωνή:

She played with her voice all the shadows, with her voice forged tin, with her vague voice entangled in her hair, soaking it in manzanilla or leaving her in dark, remote waders. But from scratch, it was useless. The public remained silent … Pastora Pavon finished her song in absolute silence. Only one petty peasant … said sarcastically and in a very soft voice:

 

    • ‘Ζήτω το Παρίσι!’

σαν νά ’θελε να πει:

    ‘Εδώ ούτε η δεξιοτεχνία μετράει, ούτε η τεχνική, ή δεξιότητα. Εδώ σημασία έχει κάτι άλλο.’

‘Hail Paris!’ as if to say:     Here neither skill does matter, neither technique nor skill. Here it matters something else. ‘

“Τότε η Niña de Los Peines τινάχτηκε σαν τρελή, τρέμοντας σαν μεσαιωνική μοιρολογίστρα, και ήπιε μονορούφι ένα τεράστιο ποτήρι με ‘νερό τής φωτιάς’, κι άρχισε να τραγουδά με καψαλισμένο λαιμό, χωρίς φωνή, ανάσα, ηχόχρωμα, μα… με duende.

“Then Niña de Los Peines shuddered like a mad, trembling like a medieval dabbler, and drank a huge glass of” fire water “, and started singing with a burning throat, without voice, breath, sound, but … with duende.

Κατάφερε να γκρεμίσει την σκαλωσιά τού τραγουδιού, αφήνοντας τον δρόμο ελεύθερο σ’ ένα μαινόμενο, φλεγόμενο duende, σύντροφο εκείνων των ανέμων που είναι γεμάτοι άμμο, κάνοντας τους ακροατές να κάνουν κομμάτια τα ρούχα τους με τον ίδιο ρυθμό όπως και οι νέγροι των Αντιλλών στις τελετές τους…

She managed to ruin the scaffolding of the song, leaving the road free in a blatant, flaming duende, a companion of those winds filled with sand, making the listeners dress their clothes at the same pace as the Negroes of the Antilles at the ceremonies their…

 

Η Niña de Los Peines έπρεπε να κάνει κομμάτια την φωνή της, γιατί ήξερε πως την άκουγαν οι ειδήμονες, που δεν απαιτούσαν τη μορφή μα το μεδούλι τής μορφής, μια μουσική καθάρια με σώμα δίχως περιττά βάρη ώστε να επιπλέει στον αέρα.

Niña de Los Peines had to make her voice heard, because she knew that the experts, who did not require the form of the bead of the form, listened to it, a pure musical body without unnecessary weights to float in the air.

Έπρεπε ν’ απαλλαγεί από τη δεξιοτεχνία και τη σιγουριά της: που πάει να πει, να εξορίσει τη μούσα της και να μείνει ανήμπορη, ώστε να εμφανιστεί ίσως το duende της και να καταδεχθεί να παλέψει μαζί της σώμα με σώμα. Και πώς τραγούδησε! Τέρμα πια τα παιχνιδίσματα με την φωνή της, η φωνή της ένα σιντριβάνι από αίμα, αντάξια του πόνου και της αλήθειας που ανέδιδε”…

Τι βράδυ κι αυτό! Τι δεν θά ’δινα να είμαι κι εγώ εκεί!

She had to get rid of her skill and confidence: she was going to say, exorcise her muse and stay awkward so that her duende might appear and accept her to struggle with her.

And how did she sing? End of play with her voice, her voice a fountain of blood, worthy of the pain and the truth she had been waiting for … ” What a night that! What I would not be there too!

https://peripluscd.wordpress.com/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s