Ηis name TOM – Θωμάς αλλά όχι άπιστος

«Πάντα από κάπου θα πιάνεσαι να προχωράς στη ζωή ψηλαφίζοντας»

“Always from somewhere you will be able to walk in life by palpating”

Several times, we are also going through the Thomas infidelity stage that we are asking for evidence to convince … Human to challenge one’s words. Besides, in our society, trustworthiness is considered a malady. So we ask for evidence. We do not mean to believe if we do not “palpate” by put the finger into the print of the nails.
It is the need of man for “appreciable” testimony. Time, life, and death are conditional when we want it beyond every stupid fear of the unexpected, the extraordinary, the new coming.

Αρκετές φορές περνάμε και εμείς από το στάδιο της απιστίας του Θωμά που ζητάμε αποδείξεις ώστε να πειστούμε… Ανθρώπινο να αμφισβητούμε τα λεγόμενα κάποιου. Άλλωστε στην κοινωνία μας ο ευκολόπιστος θεωρείται βλάξ. Έτσι ζητάμε αποδείξεις. Δεν εννοούμε να πιστέψουμε εάν δεν «ψηλαφίσουμε» επί των τύπων των ηλών. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου για την «αισθητή» μαρτυρία. Ο χρόνος, η ζωή και ο θάνατος είναι υπό αίρεση όταν το θελήσουμε εμείς πέρα από κάθε ηλίθιο φόβο απέναντι στο απροσδόκητο, το εξαιρετικό, το καινούριο που έρχεται.

4 comments on “Ηis name TOM – Θωμάς αλλά όχι άπιστος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s