ÔÅËÅÔÇ ÁÖÇÓ ÏËÕÌÐÉÁÊÇÓ ÖËÏÃÁÓ ÁÑ×ÁÉÁ ÏËÕÌÐÉÁ

Ç çèïðïéüò Êáôåñßíá ËÝ÷ïõ, ìå ôçí éäéüôçôá ôçò ÐñùèéÝñåéáò, êñáôÜ ôçí ÏëõìðéáêÞ Öëüãá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ôåëåôÞò ÁöÞò ôçò ÏëõìðéáêÞò Öëüãáò, óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá, ôçí Ôñßôç 24 Ïêôùâñßïõ 2017. Ïé ××ÉÉÉ ÷åéìåñéíïß Ïëõìðéáêïß Áãþíåò “PyeongChang 2018” èá ðñáãìáôïðïéçèïýí áðü ôéò 09 Ýùò ôéò 25 Öåâñïõáñßïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÌÐÅ/ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏËÅÓÉÄÇÓ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s