Η Ασαφής Λογική – (fuzzy logic)

.

.……the human mind is not a mathematical or a computer and works with the binary system 0 and 1 and follows either 0 or 1.

But it consists of dense interconnected networks. Power can use these networks for other purposes and makes us think about dualism.

And on this dualism there is the one-way street, called for it, …..good …

So we discover many paths for a happy life by making this ill reality a new reality.

57221273_10157268793322700_8893867836737323008_n

….ο ανθρώπινος νους δεν είναι μαθηματικά, ή ηλεκτρονικός υπολογιστής και να λειτουργεί με το δυαδικό σύστημα 0 και 1 και να ακολουθεί ή το 0 ή το 1.

Αλλά αποτελείται από πυκνά διασυνδεόμενα δίκτυα. Μπορεί η εξουσία να χρησιμοποιεί αυτά τα δίκτυα για αλλότριους σκοπούς και μας κάνει να σκεφτόμαστε πάνω στον δυισμό.

Και πάνω σ’ αυτόν τον δυισμό να υπάρχει ο μονόδρομος, του λεγόμενου για εκείνη, …..καλού……

Έτσι ανακαλύπτουμε πολλά μονοπάτια για μια ευτυχισμένη ζωή φτιάχνοντας σ’ αυτήν την άρρωστη πραγματικότητα, μια καινούργια πραγματικότητα.

https://gerasimos-politis.blogspot.com/2012/03/fuzzy-logic-asafhs-logikh.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic

Κράτα το

7 comments on “Η Ασαφής Λογική – (fuzzy logic)

    • Imagine that the philosophical neurosurgeon soon encounters difficulties when localising the abstract concepts of mind and soul within the tangible 1300-gram organ containing 100 billion neurones.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s